Over ons

Over ons

"Park Schothorst is prachtig en van ons allemaal. Samen maken wij het nog mooier."
Blaadje Behoud Park Schorhorst
Behoud Park Schothorst

Behoud Park Schothorst is een actiegroep die zich inzet om Park Schothorst nog mooier te maken, zodat we er samen van kunnen genieten! Wij zijn het er daarom niet mee eens dat de gemeente woningen wil bouwen in dit park. Deze woningen zouden in gestapelde vorm worden gebouwd, met ongeveer drie tot vier woonlagen. Wij zijn ervan overtuigd dat er een veel betere bestemming mogelijk is. Daarom hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Blaadje Behoud Park SchorhorstAutoluw
Geen nieuwe wegen door het park
Blaadje Behoud Park SchorhorstOmvang
Niet groter dan het bouwvolume en hoogte van de oorspronkelijke boerderij
Blaadje Behoud Park SchorhorstFuntie
Passend bij landschappelijk karakter van het park
Foto van het terrein dat bebouwd zou worden. 
 
Park Schothorst is de groene long van Amersfoort

Talloze inwoners van regio Amersfoort maken er dagelijks actief gebruik van. Huizenbouw van de voorgenomen 60 woningen, 3 tot 4 woonlagen, op deze plek zal het aangezicht van het park blijvend negatief veranderen en zal afbreuk doen aan het karakter van het park.
 
 

Verkeer en bebouwing nu nog beperkt

Op dit moment zijn bebouwing en gemotoriseerd verkeer tot een minimum beperkt in het park, wat bijdraagt aan het unieke karakter van de omgeving. Een nieuwbouwwijk midden in het park met auto’s, overig gemotoriseerd verkeer en geluid zal dit echter fundamenteel veranderen. Een eventuele toegangsweg vanuit de Amelisweerd, Schothorst, zal tot veel hinder leiden en kinderen zullen niet meer veilig zelfstandig de speelvoorzieningen kunnen bereiken.

Samen zoeken naar een bestemming die bijdraagt aan de functie van het park

In de herontwikkeling van Schothorsterlaan 88 zou gezocht moeten worden naar een bestemming die bijdraagt aan de functie van het park. Een woonwijk midden op deze plek doet juist afbreuk aan de functie van het park en is zeer ongewenst. Daarom komen wij in actie en maken wij bezwaar tegen de plannen van de gemeente.

Wat doen wij

Wij komen in actie en maken bezwaar tegen de plannen van de gemeente. Via deze petitie roepen we iedereen op zijn stem te laten horen!

Laat ons park het unieke groene hart blijven dat het is. Maak van het park geen woonwijk, maar laat Park Schothorst een park blijven!

Geschiedenis

In april 2019 is een brief verstuurd door wethouder Jansen – ruimtelijke ordening – en wethouder Tichelaar – wonen- aan de raad van Amersfoort, waarin werd aangekondigd dat Schothorsterlaan 88 in optie werd genomen voor woningbouw.

Toen dit voorstel in de agenda werd gezet voor de ronde, is ook een deel van de buurt geïnformeerd (door middel van c.a. 385 brieven). Hier zijn wij erg van geschrokken. Het ging namelijk om een voorstel, waarin de mogelijkheid zou worden onderzocht voor de bouw van maar liefst 60 woningen in gestapelde vorm op dit terrein samen met een ecologische zone. Tot december 2010 stond daar een boerderij en nadat deze in zijn geheel was afgebrand, werd de ruimte gebruikt als opslag voor Amfors.

60 is voor deze locatie naar onze mening veel te veel en niet passend op deze plek. Met die reden is deze groep in actie gekomen! Allereerst met een petitie en de start van social mediakanalen om ervoor te zorgen dat het aantal van 60 niet zou worden vastgelegd. Inmiddels is de actiegroep uitgebreid naar een kerngroep van vijftien leden en een grote achterban gevormd door social media en de petitie.

Ruim 4.000 mensen hebben inmiddels de petitie ondertekend. Daarnaast hebben ook verschillende maatschappelijke organisaties en andere partijen zich via een gezamenlijk statement uitgesproken tegen de plannen. Nadat we 5.000 flyers hebben verspreid voor de inloopbijeenkomst in het Groene Huis op 30 november 2019 heeft het college besloten de randvoorwaarde van 60 woningen van tafel te halen wegens gebrek aan maatschappelijk draagvlak. hebben vele honderden kenbaar gemaakt het park van groot belang te vinden en tegen woningbouw te zijn. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende alternatieven gepresenteerd waarvan een Stadsboerderij de meest gewenste optie was, samen met het teruggeven aan het park.

In januari 2020 is er een motie ingediend door Lijst Sanders voor een Stadsboerderij, maar met 30 tegen 9 stemmen verworpen. Uit het debat leek wel te blijken dat er steun is voor een gezamenlijk traject (co-creatie), waarin gezocht wordt naar een oplossing op basis van onze uitgangspunten. Deze uitgangspunten hebben we getoetst met onze achterban in een bijeenkomst op 19 februari in het Groene Huis, waarin een ruime meerderheid (>90%) aangaf hier achter te staan en steun gaf aan het indienen van een burgerinitiatief in de gemeenteraad om hier vorm aan te geven.